Preise

Kartenpreise / Stundentarife

 

Abo - Typ  Jahres-Abo
Tischpreise Billard Snooker Töggele
     pro Stunde      
Gold Abo Chf.     90.- 1 Std. Chf. 13.20
Chf. 15.00
Chf. 7.20
           
Silber Abo
Chf.     60.-
1 Std. Chf. 16.80 Chf. 19.20
Chf. 10.00
Ohne Abo
Normaltarif
1 Std. Chf. 21.00
Chf. 24.00
Chf. 9.60
           
Schüler  Mo-So 4 Std. Chf. 5.00 Chf. 5.00  
Lehrlinge  Mo-So 4 Std. Chf.10.00 Chf.10.00  
Frauen  Mo-Do 4 Std. Chf.10.00 Chf.10.00  
           
Pauschal Sonntags  max.
 4 Std. pro Snookertisch Chf 49.00
Pauschal Sonntags  max.
 4 Std. pro Billardtisch Chf 29.00
Clubs Snooker & Billard   Preise auf Anfrage !! Div. Jahres-Abos

Getränkekarte